Pàgines

Sense joves no hi ha futur

Sense joves no hi ha futur De tots els problemes que està patint Europa actualment, la falta de treball dels joves és, sens dubte, un dels més preo- cupants. Molts joves estan sense feina i prop d’un milió i mig d’aquests joves tenen una ocupació precària. Tenim constància que, a l’Estat espanyol, el percentatge de desocupació dels joves de menys de 25 anys està al voltant del 50%, però a Suècia, que tenen una taxa de desocupació que no arriba al sis per cent, la dels joves ronda el 22%. Estem davant d’una situació complicada que afecta molt especialment els joves i planteja molts interrogants, tant pel present que estem vivint/patint com pel futur de la UE. Les polítiques basades únicament en l’austeritat promogudes pels conserva- dors europeus, amb resultats de moment gens satisfactoris, no ajuden a resoldre el problema de l’ocupació juvenil, sinó que l’estan agreujant cada vegada més. Des del Partit Socialista Europeu s’està insistint que el països de la Unió es comprometin en una política garantista per a l’ocupació juvenil; ells en diuen “Garantia Europea per a la Juventut” i ha estat inicialment impulsada pels socialistes austrí- acs i finlandesos. La concreció d’aquesta garantia consistiria en què qualsevol perso- na jove que portés més de quatre mesos sense feina tingués una oferta de treball acompanyada d’una formació específica o bé complemen- tària. Estic segura que si aquesta proposta del PSE tira endavant haurem iniciat la solució d’un problema que amenaça seriosament el futur de la UE,jaqu e desaprofitar l’enorme potencialitat d’una o dues generacions de joves, molt ben formats en un percen- tatge altíssim, no ens pot portar a res que sigui mínimament desitjable. Des del retorn de la democràcia al nostre País les oportunitats de for- mació universitària pels joves ha anat en augment fins fa poc. Tenim molts i molts nois i noies que han passat per les diferents universitats i centres de formació professional que són joves i amb ganes de treballar, que tenen re- corregut vital per emprendre camins professionals amb garantia de conti- nuïtat... i la maleïda crisi i una política excessivament poruga els estan impe- dint expressar totes les seves poten- cialitats que són, per damunt de tot, esperança per a un futur millor. Cal diagnosticar amb valentia aques- ta situació i no ens hem d’obsessionar només en tirar endavant duríssimes polítiques d’austeritat. Hem de plan- tejar-nos el futur tot assumint que hem de fer molts sa- crificis, però sense oblidar que aquests sacrificis han de tenir la seva compensació a curt o a mitjà termini. Sense la contribució dels joves això seria molt més complicat. Magda Casamitjana Regidora del PSC a l’Ajuntament de Roses