Pàgines

Iguals en el Treball


La igualtat entre homes i dones és un principi jurídic universal reconegut en diversos tractats internacionals sobre el drets humans, i un dels principis fonametals de la Unió Europea, que s'ha d'integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus membres.

El ple reconeixement de la igualtat formal davant la llei ha estat un pas decisiu però no suficient en la consecució de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en els diferents àmbits i , de forma molt accentuada, en l'àmbit econòmic i laboral.

Les dades mostren l'existència de discraminació salarial, alta temporalitat i parcialitat en la contractació, més baixa participació en el mercat laboral, i dificultats en la promoció professional i en l'accés a càrrecs de direcció, exemples clars dels reptes que té la societat actual per aconseguir la igualtat efectiva.

Es necessiten polítiques públiques innovadores que suposin un canvi de valors i un trancament dels estereotips per aconseguir una societat justa i igualitària, a la vegada que s'aposta per una major competitivitat i productivitat. Tampoc no ens podem permetre perdre talent femení en l'actual context econòmic i social.

En aquesta línia la Xarxa d'Agents d'Igualtat de la Diputació de Girona, formada per 15 agents i 31 entitats locals, han desenvolupat projectes específics d'igualtat d'oportunitats en el treball a la demanrcació de Girona. Aquest programa innovador està subvencionat pel Departament de Treball, el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Durant dos anys, les i els Agents d'Igualtat han elaborat plans d'igualtat interns als ajuntaments i entitats locals o han desenvolupat polítiques públiques locals per la igualtat d'oportunitats en els casos en què no han estat possible la realització del pla d'igualtat.

El foment de la igualtat d'oportunitats i l'adopció de les noves formes d'organització del temps a les empreses han estat alguns dels objectius centrals del programa. La Xarxa d'Agents d'Igualtat ha sensibilitzat, informat i/o assessorat un total de 3.287 empreses de la demarcació de Girona en matèria d'igualtat d'oportunitats.

També s'han de desenvolupar accions enfocades a la millora de l'ocupació i de la inserció laboral de les dones en situació d'atur, així com projectes per combatre la segregació horitzontal i vertical en el treball.

Article publicat a l'Accent Municipal, revista de la Diputació de Girona