Pàgines

Discurs d'Imma Carrión, regidora del PSC de Roses

Moció de suport al model educatiu català
El nostre grup recolza aquesta moció de suport al model educatiu català, elaborada conjuntament pels grup de Gent del Poble, el grup de Convergència i Unió i el nostre grup, el grup del Partit Socialista.
El model d’immersió lingüística i la utilització del català com a llengua vehicular a les escoles garanteix la cohesió social, doncs ha esdevingut la llengua comú entre el nostre alumnat, procedent de multitud de països. En canvi l’aplicació de la sentència del Tribunal Suprem suposaria la segregació de l’alumnat per motius de llengua en grups o aules diferents.
Aquest model, que s’aplica al nostre país amb èxit des de fa 30 anys, garanteix el ple domini de les dues llengües oficials: el català i el castellà. En els estudis PISA, que realitza l’OCDE cada tres anys a alumnes de 15 anys, Catalunya obté uns resultats en llengua castellana superiors a la mitjana d’Espanya. I d’altra banda, si no volem que el català es perdi, cal mantenir el català com a llengua vehicular a les escoles donat el dèficit de coneixement i d’utilització del català en contextos de fora les aules del nostre alumnat.
En concret a la nostra població, l’aplicació d’aquest model no ha comportat cap tipus de conflicte, ni queixa per part de cap família. Tot al contrari, l’alumnat utilitza de forma habitual les dues llengües, i les nostres aules d’acollida per a l’alumnat nouvingut han estat i són un model de funcionament i han ajudat a integrar en el nostre país i en la nostra cultura a infants procedents de molts països. Aprofito per agrair a la Sra. Magda Casamitjana la feina que va fer com a mestra d’aula d’acollida durant 10 anys a les escoles i instituts de Roses, ella va ser la primera de realitzar aquesta tasca a la nostra localitat.
Per acabar, només reiterar que el nostre grup està plenament d’acord amb el contingut d’aquesta moció i farem les accions necessàries per continuar amb el model d’escola catalana al nostre país.